Woo-verzoek (Wob verzoek)

In de Wet open overheid (Woo) is geregeld dat u een verzoek kunt doen om documenten openbaar te maken bij bestuursorganen, dus ook bij de stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS). Dit heet een Woo verzoek. Veel gegevens zijn openbaar, maar niet alle documenten zijn openbaar gemaakt. De Woo of andere wetgeving bepaalt of bepaalde informatie geschikt is om openbaar te maken. Alle documenten die al openbaar zijn gemaakt, kunnen niet met een Woo-verzoek worden opgevraagd. U kunt uw Woo verzoek schriftelijk doen. De stichting OSVS neemt Woo verzoeken per e-mail niet in behandeling.

Voorwaarden

Uw Woo-verzoek gaat over informatie over beleid van de stichting OSVS, inclusief de voorbereiding en de uitvoering ervan. U moet in uw verzoek aangeven welke informatie u precies wilt hebben, of over welke zaak het gaat. Wij moeten voldoen aan uw Woo-verzoek, behalve als wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

U geeft in uw Woo-verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen. Is uw verzoek niet specifiek genoeg, dan hoeven wij het verzoek niet te behandelen.

Reden om de Woo verzoek te weigeren

De redenen om uw verzoek te weigeren staan in de Wet Open Overheid (Woo). Er zijn absolute weigeringsgronden. In die gevallen mag de informatie niet worden verstrekt. Bij relatieve weigeringsgronden maakt de stichting OSVS een afweging tussen het belang van geheimhouding en het belang van openbaarmaking van de informatie. Een verzoek kan geheel of gedeeltelijk worden afgewezen.

Informatie die al openbaar is, hoeft niet nogmaals geopenbaard te worden. De stichting OSVS kan dan volstaan met een verwijzing naar de vindplaats van de al openbare documenten.

Besluit Woo-verzoek binnen 4 weken

Wij nemen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, een besluit op uw verzoek. Wij kunnen dit met 2 weken verlengen.

Woo-verzoek indienen

U kunt uw Woo-verzoek indienen middels een schriftelijk verzoek, gericht aan het bestuur van de stichting OSVS, Burgemeester van Lierplein 59, 3134 ZB Vlaardingen. U krijgt na ontvangst een ontvangstbevestiging.

Voor meer informatie kunt u bellen met het telefoonnummer 010-8503503

Wij hebben een contactpersoon WOO aangewezen. Dit is de mevrouw J. Dofferhoff.

 

Geplaatst: mei 2022