Convenant veilige school

Scholen, gemeenten en politie hebben een gezamenlijk belang bij het in stand houden en creëren van een veilig schoolklimaat. Door ondertekening van dit convenant maken de partijen kenbaar dat zij een herkenbaar en uniform veiligheidsbeleid voeren op de scholen die participeren in dit convenant. Door ondertekening in 2016 hebben betrokken partijen de inspanningsverplichting en de intentie om het convenant naar vermogen uit te voeren en hiermee de onderlinge samenwerking te versterken.

  Convenant veilige school