Vacature Lid Raad van Toezicht

Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht met kennis van en ervaring in het onderwijs.

Vacature

Een van de leden is met ingang van 1 juni 2023 tussentijds afgetreden. Voor vervulling van de daardoor ontstane vacature zoekt de Raad een lid  waarbij we kennis van het regionale bedrijfsleven en strategisch inzicht vragen op grootstedelijke maatschappelijke vraagstukken. Daarbij hebben we aandacht voor diversiteit en inclusie.

De volledige profielschets leest u  hier.

De organisatie

De OSVS is de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in Vlaardingen en Schiedam en bestaat uit de volgende scholen: De Mavo Vos, Het College Vos, De Internationale Vos, Het Lyceum Vos, Lyceum Schravenlant, Stedelijk Gymnasium Schiedam, ProNova College en Mavo Schravenlant XL. Met ongeveer 500 medewerkers bieden wij een breed aanbod van praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, vwo, gymnasium en internationale schakelklassen aan ruim 3800 leerlingen. Het bestuur en de scholen worden ondersteund door een bestuursbureau wat is gevestigd in Vlaardingen.

De huidige Raad van Toezicht is samengesteld uit 5 leden (statutair minimaal drie, maximaal zeven) leden die samen de vereiste deskundigheid, bestuurlijke ervaring en een relevant netwerk hebben om haar toezichthoudende taak adequaat te vervullen. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zijn voor de stichting relevante invalshoeken vertegenwoordigd, zoals hierna genoemd onder “specifieke deskundigheid”. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht kunnen bestuurlijke ervaring, deskundigheden en relevante netwerken, bij voorkeur binnen de regio, in één of meer personen samenvallen. De kracht van de Raad van Toezicht is teamgeest, een open respectvolle houding met ruimte voor verschillende invalshoeken, professionaliteit, rolvastheid, kritisch vermogen en wederzijds vertrouwen tussen Raad en bestuur.

Algemene profielkenmerken

 • Onderschrijft de missie en de visie van de OSVS
 • Heeft brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving
 • Heeft strategisch bestuurlijk inzicht in grote organisaties en is geschikt om hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen
 • Heeft inzicht in het functioneren van de stichting als onderwijsorganisatie
 • Heeft inzicht in het werkveld van de stichting en in het krachtenveld waarin deze opereert
 • Heeft kennis van het onderwijs en inzicht in de belevingswereld van jongeren
 • Heeft inzicht in financiën
 • Heeft goede voelhorens voor onderwijsrelevante maatschappelijke ontwikkelingen
 • Kan beoordelen hoe het onderwijs aansluit op maatschappelijke ontwikkelingen
 • Opereert in een of meer netwerken die voor de stichting relevant zijn
 • Handelt professioneel en ethisch verantwoord 
 • Is gericht op dialoog, zowel intern als extern, en op verbinding met stakeholders
 • Is onpartijdig, onafhankelijk en heeft een constructief kritische houding
 • Is een teamspeler gericht op samenwerking
 • Is alert, proactief, kan doorvragen en is besluitvaardig
 • Heeft een luisterhouding, kan feedback geven/ontvangen en is in staat tot reflectie 
 • Is gericht op transparantie, vertrouwen en verantwoording

Specifieke deskundigheid

Naast de algemene profielkenmerken hecht de Raad van Toezicht belang aan de aanwezigheid van (specifieke) deskundigheid op het gebied van onderwijskwaliteit, digitale strategieontwikkeling, onderwijshuisvesting, financiën & risicomanagement, bedrijfskunde, juridische aangelegenheden, HRM, organisatieontwikkeling, ondernemerschap en politiek-bestuurlijke verhoudingen (overheden).

Tijdsinvestering:

De zittingsperiode van de leden van de Raad van Toezicht is vier jaar. Een lid is maximaal één keer herbenoembaar.

De raad vergadert 5 keer per jaar aangevuld met een aantal schoolbezoeken per jaar. De raad kent een honoreringsregeling.

Solliciteren

Wanneer u belangstelling heeft voor de functie, nodigen wij u uit vóór 1 december 2023 uw sollicitatie en curriculum vitae te sturen naar de stichting via info@osvs.nl t.a.v. de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, de heer R.G. Beek, onder vermelding van “sollicitatie lid Raad van Toezicht”.

De gesprekken vinden plaats op vrijdag 15 december 2023. Een eventuele tweede ronde vindt plaats op 20 december 2023.

Aanvullende informatie

Voor meer informatie over de OSVS  en de volledige profielschets voor dit lid van de Raad van Toezicht verwijzen wij u naar de profielschets . Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij voorzitter Raad van Toezicht en voorzitter benoemingsadviescommissie, De heer R.G. Beek      (06 28 90 97 94).