De Internationale Vos

Samenwerking

De samenwerking met het basisonderwijs is constructief. Met de scholen van de stichtingen voor openbaar primair onderwijs is een periodiek overleg om elkaar te informeren over de eigen ontwikkelingen. Op initiatief van het bestuur van de OSVS vindt sinds 2014 ook periodiek overleg plaats tussen alle besturen van primair en voortgezet onderwijs. Afstemming op specifieke onderwerpen en wederzijdse informatie-uitwisseling zijn van groot belang en komen het onderlinge vertrouwen ook ten goede.

De OSVS heeft met verwante openbare schoolbesturen een samenwerking ‘Om het Groene Hart’. Informatie op bestuursniveau wordt met elkaar gewisseld, ontwikkelingen worden besproken en discussies leiden tot onderbouwde standpunten. De samenwerking is constructief en vriendschappelijk.

Het bestuur speelt een actieve rol in het Samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord. In 2015 is het ondersteuningsplan 2015-2017 vanwege de Wet Passend Onderwijs vastgesteld met instemming van de ondersteuningsplanraad. Daarin zitten vertegenwoordigers van de (G)MR-en van de deelnemende schoolbesturen. In het ondersteuningsplan is beschreven hoe het samenwerkingsverband inhoud geeft aan de uitvoering van de genoemde wet. Het doel van het ondersteuningsplan is om alle leerlingen in de regio een passende plek in het onderwijs te kunnen bieden.

Voor de toekomst op middellange termijn is het van belang dat er voldoende docenten goed opgeleid worden. Het bestuur van de OSVS vertegenwoordigt de noordzijde van de regio Rijnmond in het Platform Arbeidsmarkt Rijnmond. Daarin krijgen gezamenlijke initiatieven vorm om kwantitatieve én kwalitatieve arbeidsmarktproblematiek aan te pakken. Zo doen de scholen van de OSVS mee aan diverse Voion-scholingstrajecten zoals intervisie, gespreksvaardigheden, een HR-opleiding en een leernetwerk voor de invoering van de opleidingsschool Rijnmond.

Samen met de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam, de Universiteit Leiden, de TU Delft en MBO Zadkine heeft het platform Rijnmond de Opleidingsschool Rijnmond opgericht: RPO Rijnmond. De Opleidingsschool Rijnmond heeft een aspirant-status en zal in 2018 beoordeeld worden door de NVAO.

Het landelijke initiatief ‘Zo.Leer.Ik!’ dat tot doel heeft gepersonaliseerd onderwijs in te voeren, heeft voor een aantal scholen van De Vos tot succesvolle invoering in 2016 geleid. Het bestuur steunt dit initiatief omdat hierdoor leerlingen nog beter ‘op maat’ onderwijs krijgen.