school.title

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht vertegenwoordigt als toezichthouder het publieke belang. De Raad ziet er op toe of de koers van de OSVS zich verhoudt tot wat de maatschappij vraagt van scholen voor voortgezet onderwijs. De Raad van Toezicht laat zich nadrukkelijk informeren over de financiële voortgang van de maatregelen van het bestuur. Op het gebied van onderwijskwaliteit bewaakt de Raad van Toezicht de vorderingen nauwkeurig.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is:

  • de heer drs. IJ. van der Velden, voorzitter
  • de heer A. van Steensel, vice-voorzitter
  • de heer J. Ribbe, secretaris
  • mevrouw drs. M.L. Kraak, lid
  • de heer A.G. Wiegman, lid

Allen zijn door de gemeenteraden van Schiedam en Vlaardingen per 1 januari 2016 herbenoemd voor een periode van vier jaar. Volgens het rooster van aftreden zullen twee leden per 1 januari 2018 terugtreden. In 2017 zal een openbare sollicitatieprocedure plaatsvinden op basis van een profielschets.

De Raad van Toezicht vergadert vijfmaal per jaar. De directeur-bestuurder is aanwezig bij de vergaderingen. Daarnaast is er regelmatig contact tussen directeur-bestuurder en Raad van Toezicht, met name de voorzitter. 
De Raad van Toezicht volgt de Governancecode Voortgezet Onderwijs.

De taken en verantwoordelijkheden staan beschreven in het reglement en toezichtstatuut van de Raad van Toezicht:

Reglement Raad van Toezicht - 27 september 2012.pdf (47,8 KB)

Toezichtstatuut RvT - 27 september 2012.pdf (47,2 KB)

Op de foto

Op de foto (v.l.n.r.)

  • dhr. A.G. Wiegman lid
  • dhr. A. van Steensel lid
  • mw. drs. M.L. Kraak lid
  • dhr. drs. IJ. van der Velden voorzitter
  • dhr. J. Ribbe lid