school.title

Goed Onderwijsbestuur

Onderwijsorganisaties worden publiek bekostigd en dienen publieke belangen. Een daarbij passende bestuurscultuur is gevoelig voor de publieke belangen en het maatschappelijk debat, richt zich op het bereiken van de maatschappelijke doelen en wendt de publieke middelen aan op een gepaste manier.
Goed bestuur is voor een groot deel lastig in regels of richtlijnen te vatten. Het draait om cultuur, gedrag, leiderschap, professionaliteit en discussie over, afwegingen bij en handelen naar waarden en normen. Integriteit, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, verantwoordelijkheid, rechtmatigheid, openheid en transparantie zijn leidend voor de manier waarop bestuur en toezichthouders hun taken en rollen vervullen.

Bij goed bestuur zijn de bij governance betrokkenen ter zake kundig en gedragen zij zich moreel juist. De Code Goed Onderwijsbestuur omschrijft wat dit betekent voor verantwoording, medezeggenschap en het tegengaan van belangenverstrengeling.
Als lid van de VO-raad onderschrijft de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam de Code Goed Onderwijsbestuur. Zo worden het jaarverslag, de klachtenregeling en de klokkenluidersregeling en de integriteitscode gepubliceerd.


Zie bijgaand de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad:

Code Goed Onderwijsbestuur 2015_1.pdf (273,3 KB)