De Mavo Vos

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt gevormd door personeelsleden, ouders en leerlingen van de scholen van de OSVS. Met het College van bestuur bespreekt de GMR het beleid van de stichting en adviseert het bestuur. Tevens wordt de GMR gevraagd instemming te verlenen op beleidsdocumenten die volgens de Wet medezeggenschap op scholen de instemming nodig hebben van de GMR.

De GMR vergadert vijfmaal per jaar. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar.
De data van de vergaderingen 2022-2023 zijn (aanvangstijd is 16.30 uur):

 • dinsdag 11 oktober 2022
 • dinsdag 13 december 2022
 • dinsdag 7 februari 2023
 • dinsdag 11 april 2023
 • donderdag 13 juni 2023

De notulen van de GMR-vergaderingen liggen ter inzage op de school.

De GMR bestaat uit de volgende personen:

 • Hein Maas Voorzitter/ docent ProNova College
 • Corry Oosten Secretaris/administratie Het College Vos
 • Miranda Walison Adviseur, namens het bestuursbureau
 • Tanje Valstar Docent Het Lyceum Vos
 • Bert van den Berg Oudergeleding Het Lyceum Vos
 • Rianne Roes Docent VOS
 • Pepijn de Baat Docent Mavo Schravenlant
 • Hans de Jong Docent Lyceum Schravenlant
 • Carlo Espindola Leerling Schravenlant
 • Chaibia Kassino Docent Schravenlant
 • Simon Noorda Ouder Stedelijk Gymnasium Schiedam
 • Baghdad al Janabi Leerling Stedelijk Gymnasium Schiedam