De Mavo Vos

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt gevormd door personeelsleden, ouders en leerlingen van de scholen van de OSVS. Met het College van bestuur bespreekt de GMR het beleid van de stichting en adviseert het bestuur. Tevens wordt de GMR gevraagd instemming te verlenen op beleidsdocumenten die volgens de Wet medezeggenschap op scholen de instemming nodig hebben van de GMR.

De GMR vergadert vijfmaal per jaar. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar.
De data van de vergaderingen 2019-2020 zijn (aanvangstijd is 16.30 uur):

 • maandag 14 oktober 2019
 • maandag 2 december 2019
 • dinsdag 11 februari 2020
 • dinsdag 7 april 2020
 • dinsdag 16 juni 2020

De notulen van de GMR-vergaderingen liggen ter inzage op de school.

De GMR bestaat uit de volgende personen:

 • Rianne Roes voorzitter/docent Het College Vos
 • Corry Oosten secretaris/administratie Het College Vos
 • Ria van Loenen roostermaker Lyceum Schravenlant
 • Hein Maas docent ProNovaCollege
 • Bob van Beveren docent Mavo Schravenlant XL
 • Wilhelmina Raffin docent Stedelijk Gymnasium Schiedam
 • Miranda Walison adviseur, namens het bestuursbureau
 • vacature leerlinggeleding
 • Chaibia Kassino oudergeleding
 • Bert van den Berg oudergeleding
 • Andrea ter Veer oudergeleding