Lyceum Schravenlant

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt gevormd door personeelsleden, ouders en leerlingen van de scholen van de OSVS. Met het College van bestuur bespreekt de GMR het beleid van de stichting en adviseert het bestuur. Tevens wordt de GMR gevraagd instemming te verlenen op beleidsdocumenten die volgens de Wet medezeggenschap op scholen de instemming nodig hebben van de GMR.

De GMR vergadert vijfmaal per jaar. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar.
De data van de vergaderingen 2020-2021 zijn (aanvangstijd is 16.30 uur):

 • dinsdag 27 oktober 2020
 • dinsdag 1 december 2020
 • dinsdag 9 februari 2021
 • dinsdag 6 april 2021
 • dinsdag¬†15 juni 2021

De notulen van de GMR-vergaderingen liggen ter inzage op de school.

De GMR bestaat uit de volgende personen:

 • Hein Maas voorzitter/ docent ProNova College
 • Corry Oosten secretaris/administratie Het College Vos
 • Miranda Walison adviseur, namens het bestuursbureau
 • Isra Ulker notulist
 • Wilhelmina Raffin docent Stedelijk Gymnasium Schiedam
 • Tanje Valstar docent Het Lyceum Vos
 • Manon Vogel docent Het Lyceum Vos
 • Wim Janssens leerlinggeleding Stedelijk Gymnasium Schiedam
 • Emrah Albayark docent Mavo Schravenlant XL
 • Chaibia Kassino oudergeleding Lyceum Schravenlant
 • Bert van den Berg oudergeleding Het Lyceum Vos
 • Leo Perdon oudergeleding Stedelijk Gymnasium Schiedam