Mavo Schravenlant XL

GMR

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) wordt gevormd door personeelsleden, ouders en leerlingen van de scholen van de OSVS. Met het College van bestuur bespreekt de GMR het beleid van de stichting en adviseert het bestuur. Tevens wordt de GMR gevraagd instemming te verlenen op beleidsdocumenten die volgens de Wet medezeggenschap op scholen de instemming nodig hebben van de GMR.

De GMR vergadert vijfmaal per jaar. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar.
De data van de vergaderingen 2021-2022 zijn (aanvangstijd is 16.30 uur):

 • dinsdag 5 oktober 2021
 • dinsdag¬† 26 oktober 2021
 • dinsdag 7 december 20222
 • dinsdag 8 februari 2022
 • dinsdag 5 april 2022

De notulen van de GMR-vergaderingen liggen ter inzage op de school.

De GMR bestaat uit de volgende personen:

 • Hein Maas voorzitter/ docent ProNova College
 • Corry Oosten secretaris/administratie Het College Vos
 • Miranda Walison adviseur, namens het bestuursbureau
 • Isra Ulker notulist
 • Wilhelmina Raffin docent Stedelijk Gymnasium Schiedam
 • Tanje Valstar docent Het Lyceum Vos
 • Manon Vogel docent Het Lyceum Vos
 • Emrah Albayark docent Mavo Schravenlant XL
 • Wim Janssens leerlinggeleding Stedelijk Gymnasium Schiedam
 • Chaibia Kassino oudergeleding Lyceum Schravenlant
 • Bert van den Berg oudergeleding Het Lyceum Vos
 • Leo Perdon oudergeleding Stedelijk Gymnasium Schiedam